Què fer en cas d’accident laboral?

Si mentre desenvolupes la teva activitat professional en el teu lloc de treball pateixes un accident, estaríem parlant d'un accident laboral. Aquest també s'aplica a tota lesió corporal ocorreguda durant el trajecte que comprèn el desplaçament de des del teu domicili a la feina si no ets treballador per compte propi.

Quan això succeeix, l'empresa (o el treballador autònom si és el cas) ha de transmetre a la CASS la declaració d'accident laboral en un termini màxim de 2 dies hàbils a comptar des del moment en què s'ha produït l'accident. Aquest tràmit es pot fer presencialment o mitjançant el seu portal web.

Cal que l'empresa presenti el formulari de declaració d'accident laboral amb tota la informació degudament omplerta, i signat per una persona autoritzada. A més a més, cal adjuntar l'informe mèdic i la baixa del treballador (si s'escau).

Un cop rebut el dossier, l'empresa rebrà el carnet de tercer pagador llest per imprimir i entregar al treballador. Amb aquest carnet, l'assegurat rep una cobertura del 100% sobre les prestacions (sempre en concordança amb les tarifes de responsabilitat de la CASS). En estar recuperat de les lesions derivades de l’accident de treball, l'assegurat té l'obligació de retornar el carnet a la CASS.

Newsletter

Subscriu-te a la nostra newsletter per informar-te de totes les novetats.