7 maig 2021Ruta dels Museus d’Andorra

Malgrat ser un dels estats me´s petits d'Europa, el Principat d'Andorra e´s un dels quals me´s museus disposa per quilo`metre quadrat. Una gran xarxa d'espais repartits per diferents punts del pai´s que ofereixen al visitant una oferta cultural excepcional.

El Principat d'Andorra disposa de nombrosos recursos culturals consequ¨e`ncia del seu ric passat viscut entre les muntanyes del Pirineu. Costums i tradicions pro`pies que han estat conservades al llarg dels segles per les gents i paisans del lloc. Un d'aquests recursos, de valor incalculable, so´n els Museus d'Andorra. La majoria d'ells es van crear amb un objectiu molt concret: donar a cone`ixer el patrimoni histo`ric, arti´stic i cultural del Principat i el seu entorn.

Aprofitant que el proper dia 18 de Maig de 2021 e´s el Dia Internacional dels Museus, des d’Assap Assegurances et proposem 9 rutes perque` recorris Andorra i descobreixis al seu pas els nostres museus, singulars, diferents i sorprenents. Tria el teu itinerari, coneix-los, i gaudeix d'un dia ple d'experie`ncies.

Per citar nome´s alguns exemples, destaquem:
 

 1.  Museu Nacional de l'Automo`bil

  La visita al Museu Nacional de l’Automo`bil et permetra` descobrir ine`dits artefactes meca`nics que han servit per a transportar persones i mercaderies per tot el mo´n, un dels reptes me´s importants del s. XX. Considerat un dels me´s importants museus de l’automocio´ del sud d'Europa, esta` formada per vuitanta vehicles, seixanta motocicletes, un centenar de bicicletes i un conjunt d'objectes relacionats amb el mo´n de l'automocio´.
   
 2. Museu de l'Electricitat

  El MW Museu de l'Electricitat, ofereix un passeig per la histo`ria de la produccio´ d'electricitat a Andorra. Una exposicio´ sobre la construccio´ de les carreteres d'Andorra, un explicatiu sobre que e´s l'energia i el corrent ele`ctric, com es produeix electricitat en una central hidroele`ctrica pero` tambe´ l'evolucio´ de l'electrificacio´ a Andorra durant el segle XX. Tambe´ podra`s veure els dos generadors de la central hidroele`ctrica instal·lats al 1934.

  A partir del mes maig fins al setembre el MW Museu de l'Electricitat ofereix la possibilitat de fer el Cami´ hidroele`ctric d’Engolasters en el qual visitara`s l'interior de la presa del llac de Engolasters i on descobrir tots els secrets de la produccio´ d'electricitat.
   

 3. Museu Postal

  La necessitat de comunicar-se ha sigut durant molts anys un repte per a l'e´sser huma`, i comunicar-se a dista`ncia ha estat un repte per a la societat. En el Museu Postal podra`s cone`ixer mitjanc¸ant un audiovisual l'evolucio´ del servei postal a Andorra, on podra`s accedir a una exposicio´ de 50.000 segells emesos a Andorra aixi´ com la seva elaboracio´ i impressio´.
   

 4. Museu de la Miniatura

  Malgrat les seves redui¨des dimensions, el Museu de la Miniatura acull microminiatures realitzades en materials nobles com l'or i el plati´ pero` tambe´ de materials comuns com el paper, les llavors de fruites o fins i tot grans d'arro`s. I si t’agraden les nines, tambe´ podra`s contemplar les Matrioixkes
  u´niques realitzades a ma` per l’artista Nicolai Siadristy.
   

 5. Museu del Perfum

  El Museu del Perfum d’Andorra mostra la passio´ i l’especial sensibilitat pels perfums a Andorra. Aquest museu e´s un centre divulgatiu on podra`s cone`ixer tots els secrets d'aquestes prestigioses colo`nies en el segle XX, moment en el qual el perfum va iniciar el seu gran apogeu i on t’endinsara`s en la memorable histo`ria i evolucio´ d'aquest producte de luxe. El Museu del Perfum d'Andorra compta amb una interessant exposicio´ permanent on es compten me´s de 39000 fraga`ncies u´niques.

  A me´s de la seva col·leccio´ permanent, el Museu del Perfum d'Andorra actua com a punt de trobada des de venedors fins a col·leccionistes de tot el mo´n interessats en el mo´n de la fraga`ncia. A me´s a me´s i amb una mica de sort podra`s gaudir de presentacions ine`dites de les me´s prestigioses marques de cosme`tica internacionals.
   

 6. Museu del Co`mic

  El Museu del Co`mic e´s un dels llocs de culte per tots als amants del co`mic. Amb me´s de 1000 exemplars i de peces u´niques que daten des de l'any 1904, com El petit Nemo al pai´s dels somnis, passant pels anys 40 als 70, amb les obres espanyoles del Capita` Tro i Esther i el seu mo´n, tambe´ podra`s trobar co`mics europeus, com el famo´s Tinti´n, Lucky Luke o els entranyables Aste´rix i Obe´lix. Pero` la joia del Museu del Co`mic e´s la mi´tica col·leccio´ de Marvel. El Museu del Co`mic acull perio`dicament exposicions tema`tiques d'autors reconeguts internacionalment, com Antonio Bernal, Alfonso Font, Philippe Xavier, Ana Miralles, Joan Mundet i Carlos Ezquerra, entre molts altres.
   

 7. Museu del Tabac Fabrica Reig

  Fins a no fa no gaire temps la produccio´ de tabac tenia un pes predominant al pai´s i era la Font d’ingressos principal de l’economia andorrana. Encara a dia d’avui podem contemplar nombroses plantacions de tabac. El Museu del Tabac - Fa`brica Reig de Sant Julia` de Lo´ria et portara` a cone`ixer l’evolucio´, pas a pas, de l’elaboracio´ d’aquest article de gran consum . En aquest museu podra`s descobrir tot el procediment des de del cultiu de la fulla i la seva comercialitzacio´ fins ma`quines i les eines que s'utilitzaven a la fa`brica.
   

 8. La Farga Rosell – Centre d’Interpretacio´

  La Farga Rossell e´s un exemple viu del patrimoni preindustrial d'Andorra. Completament restaurada i convertida en Centre d'Interpretacio´ del ferro, aquest et mostrara`, mitjanc¸ant un audiovisual, el proce´s de produccio´ i transformacio´ del mineral de ferro en lingots i la importa`ncia de la metal·lu´rgia a Andorra.
   

 9. Museu Casa d’Areny-Plandolit i Museu Casa Rull

  El Museu Casa d’Areny-Plandolit i Museu Casa Rull so´n dos museus que conformaven dos antigues cases de dos fami´lies andorranes que t’acostaran a la manera de viure d'una fami´lia de pagesos amb terres, en una e`poca en la qual el conreu de la terra i l'explotacio´ ramadera eren la base econo`mica de la societat rural andorrana en el segle XVII i on podra`s cone`ixer de primera ma` com funcionaven les fami´lies, l'organitzacio´ dins d'elles i el repartiment de les tasques i obligacions dins de la casa.


El PassMuseu

Com hem comentat en un principi, Andorra sorpre`n per la gran quantitat de museus i sales expositives que ofereix. En l'actualitat, me´s d'una vintena d'espais formen una gran xarxa cultural en la qual l'art, la naturalesa, els costums i la histo`ria es barregen per a reflectir d'una manera dida`ctica i atractiva la histo`ria i evolucio´ del pai´s a trave´s del seu patrimoni histo`ric i cultural. Els visitants podran descobrir museus singulars i sorprenents col·leccions que nome´s trobara`s a Andorra per aixo` una de les millors formes d'accedir a ells e´s a trave´s del PassMuseu (Passaport de Museus d'Andorra).

El PassMuseu permet, d'una forma fa`cil, econo`mica i interessant, descobrir tota aquesta variada oferta musei´stica per un cost de 2,5 € i do´na dret a una reduccio´ del 50% en el preu de l'entrada de 3 museus a triar entre els vint inclosos en aquest passaport. Podra`s adquirir aquest PassMuseu en totes les oficines de turisme i en tots els museus del Principat. Aixi´ mateix, cal recordar tambe´ que els nens menors de 10 anys tindran l'entrada gratui¨ta a tots els museus.

Degut a la situacio´ actual del la Covid-19 i amb la finalitat d’estalviar-te imprevistos, et recomanem que facis una reserva anticipada trucant al tele`fon de contacte del museu.

Ja tens clar quins voldra`s visitar?